Lindholm Bokseklub

Bokseklub i Nørresundby

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Lindholm Bokseklub

Foreningen er hjemmehørende i Aalborg kommune.

§2 Formål.

Foreningens formål er at dyrke boksning. Ved træning, opvisning og konkurrence at dygtiggøre sine medlemmer,

så de når den største mulige færdighed i denne sport.

§3 Medlemmer.

Medlemmerne deles i aktive(junior og senior) samt passive.

 

Bestyrelsen kan, for så vidt det drejersig om overgang fra anden forening - inden for DABU (Dansk Amatør BokseUnion)

kun optage nye medlemmer, når sidste kvittering eller skriftlig udmeldelse fra anden klub forevises.

 

Kontingentet fastsættes af Generalforsamlingen, og opkræves helårligt for såvel aktive som passive medlemmer.

 

Et medlem kan slettes, hvis der skyldes efter 3 måneder, efter påkrav og rykker.

 

I tilfælde af sygdom, eller længere tids arbejdsløshed, kan bestyrelsen give dispensation herfor.

 

Ved bortrejse i længere tid, kan et medlem blive passiv medlem, når der til bestyrelsen indsendes skriftlig begæring herom.

 

medlemmerne er pligtige til at overholde klubbens love, samt de love og regler, der er gældende for de organisationer, klubben er tilsluttet.

 

Medlemmerne skal rette sig efter bestyrelsen, samt vise værdig og sømmelig optræden i klub og på offentlige steder.

 

De medlemmer, der ikke overholder klubens love og bestemmelser, og på offentlig sted udviser sådan optræden, at klubbens rygte kan skades, kan af bestyrelsen ekskluderes. Dog kan vedkommende fordre sin sag behandlet, på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Et medlem kan udnæves til æresmedlem, når medlemmet har stået i klubben i mindst 25 år, eller gjort sig fprtjent dertil. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

Ikke medlemmer kan på bestyrelsens foranledning, bortvises fra trænings/- og klublokaler.

 

§4 Generalforsamling. 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i April måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 20 dages varsel, på facebook, i klublokalet, samt på www.lindholm-bokseklub.dk, med angivelse af dagsorden.

 

Generalforsamlingens dagsorden, skal mindst have følgende punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

     Formand ulige år.

     Næstformand lige år.

    Sekretær ulige år.

    Kasserer lige år.

    1 bestyrelsesmedlem i lige år.

    2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

     1 suppleant hvert år.

6. Valg af revisor.

     2 hvert år.

7. Indkomne forslag.

    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

8. Eventuelt.

   Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

§5. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom, med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt, med mindst 14 dages varsel.

§6. Bestyrelsen.

Klubbens forretningsgang varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsmøder, der ledes af ordstyrer, afholdes efter bestyrelsens skøn. Sekretær fører klubbens protokol, ved bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen.

Protokol oplæses, såfremt et flertal af de fremmødte ønsker det.

Bestyrelsen afgør, om klubben skal deltage i konkurrencer, eller arrangere sådanne. Ingen boksere må træffe bindende aftaler, eller stille op til noget stævne, uden bestyrelsens tilladelse.

Ethvert bestyrelsesmedlem er pligtig til at hjælpe til, med at arrangere stævner,fester og lignende.

§7. Økonomi

Kontingent fastsættes hvert år, på den ordinære generalforsamling.

Kasseren skal sørge for, at opkræve kontingent hos medlemmmer.

Foreningens regnskabsår 1.april - 31.marts.

Regnskabet reviders, af en af generalforsamlingen valgte revisor.

Regnskabet skal være revideret, inden den ordinære generalforsamling, så det kan fremlægges for bestyrelsen, mindst 8 dage f'r den ordinære generalforsamling, i april.

§8. Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen, af de af foreningen indgåede forpligtelser.

§9. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af deltagerne, i en generalforsamling stemmer herfor.

§10. Opløsning.

Klubben kan ikke opløses, så længe der er 10 medlemmer, der ønsker den opretholdt.

I tilfælde af klubbens opløsning, disponerer Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA), i samråd med  den siddende bestyrelse, over klubbens eventuelle midler.

 

Forretningsorden.

1.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, hvori det begæres. Dirigenten kan selv tage ordet i samme rækkefølge mod at overdrage, dirigenthvervet til formanden.

2. medlemmerne kan frit få ordet flere gange til samme sag, derefter med dirigentens tilladelse ordet, for korte bemærkninger.

3. Dirigenten er berettiget til at fratage et medlem ordet, såfremt den pågældende afviger fra den sag der behandles, eller anvender                     uparlamentariske udtryk, personlige angreb og lignende.

4. Ændringsforslag skal indgives skriftligt til dirigenten.

    Forslag eller ændrinsforslag, der strider mod love og vedtægter, skal afvises af dirigenten.

5. Ved et forslag af et medlem til en tillidspost skal vedkommende forslagsstiller give en kort motivering for sit forslag. Ved andre forslag     skal vedkommende også motivere sit forslag. 

6. Afstemning foregår ved håndsopretning. Valg af bestyrelsesmedllemr kan foregå ved skriftlig afstemning. Afstemning og valg, kontrolleres af et stemmeudvalg, som vælges af generalforsamlingen.

7. Ved valg til tillidsposter fordres almindelig stemmeflertal.

8. Medlemmerne og dirigenten kan stille forslag om afslutning af diskussionen med de indtegnede talere. Et sådant forslag skal til                 afstemning hos generalforsamlingen. 

9. Hvis et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, skal han holde sig til denne. Gør vedkommende ikke det, skal dirigenten fratage ham ordet.

10. Såfremt et medlem ikke kan indordne sig under denne forretningsorden, kan vedkommende på foranledning af dirigenten i samråd med   generalforsamlingen - bortvises fra mødet.

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer, hvilket kan medføre, at der er elementer på sitet, du ikke kan se. Vi anbefaler, at du anvender en opdateret og mere sikker browser, som f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge
Luk