Lindholm Bokseklubs Vedtægter

 

§1 Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Lindholm Bokseklub

 

Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

 

 

§2 Formål

 

Foreningens formål er at dyrke boksning. Ved træning, opvisning og konkurrence at dygtiggøre sine medlemmer, så de når den største mulige færdighed i denne sport.

 

 

§3 Medlemmer

 

Medlemmerne deles i aktive (junior og senior) samt passive. 

 

Bestyrelsen kan, for så vidt det drejer sig om overgang fra anden forening - inden for DABU (Dansk Amatør BokseUnion) – kun optage nye medlemmer, når sidste kvittering eller skriftlig udmeldelse fra anden klub forevises. 

 

Kontingentet fastsættes af Generalforsamlingen og opkræves helårligt for såvel aktive som passive medlemmer. 

 

Et medlem kan slettes, hvis der skyldes efter 3 måneder efter påkrav og rykker.

I tilfælde af sygdom eller længere tids arbejdsløshed kan bestyrelsen give dispensation herfor.

 

Ved bortrejse i længere tid, kan et medlem blive passiv medlem, når der til bestyrelsen indsendes skriftlig begæring herom. 

 

Medlemmerne er pligtige til at overholde klubbens love samt de love og regler, der er gældende for de organisationer, klubben er tilsluttet. 

 

Medlemmerne skal rette sig efter bestyrelsen samt vise værdig og sømmelig optræden i klub og på offentlige steder. 

De medlemmer, der ikke overholder klubbens love og bestemmelser og på offentlig sted udviser sådan optræden, at klubbens rygte kan skades, kan af bestyrelsen ekskluderes. Dog kan vedkommende fordre sin sag behandlet, på førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

Et medlem kan udnæves til æresmedlem, når medlemmet har stået i klubben i mindst 25 år eller gjort sig fortjent dertil. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

Ikke medlemmer kan på bestyrelsens foranledning, bortvises fra trænings-/ og klublokaler.

 

 

§4 Generalforsamling

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i april måned.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 20 dages varsel på Facebook, i træningslokalet samt på www.lindholm-bokseklub.dk med angivelse af dagsorden.

 

 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Årsberetning

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

 

4. Fastsættelse af kontingent

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Formand ulige år
Næstformand lige år
Sekretær ulige år
Kasserer lige år
1 bestyrelsesmedlem i lige år
2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
1 suppleant hvert år

 

6. Valg af revisor

 

2 hvert år

 

7. Indkomne forslag

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

8. Eventuelt

 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

For at være stemmeberettiget til Generalforsamlingen, skal man være indmeldt og årskontingentet være klubben i hænde senest dagen før indkaldelsen offentliggøres. Dette gælder såvel aktive som passive medlemmer.

 

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med angivelse af dagsorden.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

 

§6 Bestyrelsen

 

Klubbens forretningsgang varetages af bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmøder, der ledes af ordstyrer, afholdes efter bestyrelsens skøn. Sekretær fører klubbens protokol ved bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen.

Protokol oplæses såfremt et flertal af de fremmødte ønsker det.

 

Bestyrelsen afgør, om klubben skal deltage i konkurrencer eller arrangere sådanne. Ingen boksere må træffe bindende aftaler eller stille op til noget stævne uden bestyrelsens tilladelse.

 

Ethvert bestyrelsesmedlem er pligtig til at hjælpe til med at arrangere stævner, fester og lignende.

 

 

§7 Økonomi

 

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

Kasseren skal sørge for at opkræve kontingent hos medlemmer.

 

Foreningens regnskabsår er 1. april - 31. marts.

 

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgte revisor.

 

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling, så det kan fremlægges for bestyrelsen mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling i april måned.

 

 

§8 Tegning og hæftelse

 

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

 

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

 

 

§9 Vedtægtsændringer

 

Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

 

 

§10 Opløsning

 

Klubben kan ikke opløses, så længe der er 10 medlemmer, der ønsker den opretholdt.

 

I tilfælde af klubbens opløsning disponerer Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA), i samråd med den siddende bestyrelse, over klubbens eventuelle midler.

 

 

 

Forretningsorden

 

  1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, hvori det begæres. Dirigenten kan selv tage ordet i samme rækkefølge mod at overdrage dirigenthvervet til formanden.
  2. ​Medlemmerne kan frit få ordet flere gange til samme sag. Derefter med dirigentens tilladelse ordet for korte bemærkninger.
  3. Dirigenten er berettiget til at fratage et medlem ordet, såfremt den pågældende afviger fra den sag der behandles eller anvender uparlamentariske udtryk, personlige angreb og lignende.
  4. Ændringsforslag skal indgives skriftligt til dirigenten. Forslag eller ændringsforslag, der strider mod love og vedtægter, skal afvises af dirigenten.
  5. Ved et forslag af et medlem til en tillidspost skal vedkommende forslagsstiller give en kort motivering for sit forslag. Ved andre forslag skal vedkommende også motivere sit forslag. 
  6. Afstemning foregår ved håndsopretning. Valg af bestyrelsesmedlemmer kan foregå ved skriftlig afstemning. Afstemning og valg kontrolleres af et stemmeudvalg, som vælges af Generalforsamlingen.
  7. Ved valg til tillidsposter fordres almindelig stemmeflertal.
  8. Medlemmerne og dirigenten kan stille forslag om afslutning af diskussionen med de indtegnede talere. Et sådant forslag skal til afstemning hos Generalforsamlingen. 
  9. Hvis et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, skal han holde sig til denne. Gør vedkommende ikke det, skal dirigenten fratage ham ordet.
  10. Såfremt et medlem ikke kan indordne sig under denne forretningsorden, kan vedkommende på foranledning af dirigenten, i samråd med Generalforsamlingen, bortvises fra mødet.

 

Hent Lindholm Bokseklubs vedtægter og foretningsorden som pdf

Lindholm Bokseklub
Lerumbakken 11
9400 Nørresundby
Telefon
+45 2221 8800
 

E-mail

best.medl.3@lindholm-bokseklub.dk

 

MobilePay

48858